ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ
Araştırmada sağlık çalışanlarının başa çıkma stratejisi ölçeğinden aldıkları puanlar ve her bir dağılıma ilişkin veriler bilgisayara işlenecektir. Her bir değişken açısından gruplar arasında farlılık olup olmadığını sınamak amacıyla örneklem normal dağılım gösterip göstermediği belirlenecektir. Normal dağılım gösteriyorsa parametrik teknikler kullanılacaktır. Karşılaştırma yapılan grupların sayısının iki olması durumunda bağımsız grupların karşılaştırılmasında kullanılan t testi, ikiden fazla olması durumunda tek yönlü varyans analizi yapılacaktır. F dağılımının anlamlı olması durumunda varyans sonrası kullanılan testlerden Tukey testi kullanılacaktır. Araştırmada hata payı 0,05 olarak alınacaktır. Anlamlılık düzeyinin 0,05ten daha yüksek bulunduğu durumlarda da hata payı tablo olarak gössterilecektir.

KAYNAKÇA
• AYSAN, Ferda
1988 “Lise öğrencilerinin stres yaşantılarında kullandıkları başa çıkma stratejilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi” ( Yayınlanmamış doktora tezi, H.Ü. Ankara)

1994 “Başa Çıkma stratejisi ölçeğinin üniversite öğrencileri için geçerliliği, güvenirliliği” 1. Eğitim Birimleri kongresinde sunulan bildiri Ç.Ü. Ankara

• BALTAŞ,A
1996 “ Stres ile Başa çıkma Yolları ve İş Hayatında Stres” 9. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmalar. B.Ü. İstanbul Türk Psikologlar Derneği yayınları no:15

• ERASLAN,B.
2000 “Yaşam Doyumları Farklı İlköğretim Öğretmenleri Stresle Başa Çıkma Stratejileri” (Yayınlanmamış Y.L.T.) H.Ü. Ankara

• ŞAHİN , N.H.: DURAK,A.
1995 “Stresle başa çıkma tarzları” , Yayımlanmamış makale, Bilkent Üniversitesi Ram, Ankara.